jQuery判断当前点击的是第几个li的代码

标签:新闻动态    日期:2018-03-05 13:09    录入:汇盛国际平台    浏览:

 

[点击,li]jQuery判断当前点击的是第几个li的代码

 

使用$(this).index()取得li的下标,下面是一个样式替换的例子: 

 
 
 $("#aa li").click(function(){ $("#aa li").removeClass("class名字,多个class用空格分开"); $(this).addClass("class名字,多个class用空格分开"); if($(this).index()!=0){ $("#submenu").hide(); }else{ $("#submenu").show(); } })
 

★★★小编:汇盛国际注册 整理文章,欢迎大家转载 ★★★